Fra Kingsbay

ca. 1935 ohne Verlagsangabe, Verkauf wohl Kingsbay/ Ny Alesund, s/w-Foto-PK

einheitliche RŘckseite Cachet (hńufig)

 

KI 01 KI 02 KI 03
Fra Kings Bay, Spitsbergen. (auch "Fra Ny-┼lesund.") Fra Kings Bay, Spitsbergen. (auch "Grubebyen Kingsbay" und "Grubebyen Ny-┼lesund.") Fra Kings Bay, Spitsbergen.
     
KI 04 KI 05 KI 06
Fra Kings Bay, Spitsbergen. (auch "Fra Ny-┼lesund.") Kings Bay, Spitsbergen. Kings Bay med luftskibshallen. (auch "Fra Ny-┼lesund.")
     
KI 07 KI 08 KI 09
Fra Kings Bay Radiostasjonen in Ny-┼lesund (auch "i Kings Bay") Fra Kings Bay.
     
KI 10 KI 10 a KI 11
Fra Kings Bay med luftskibshallen. Fra Kings Bay med luftskibshallen. (wie KI 10 aber ohne Rand) Mindesten i Kings Bay over Amundsen-Ellsworth ekspedisjonen 1925.
     
KI 12  KI 13   
 
   
Kaien i Ny-┼lesund. (auch "i Kings Bay). Amundsens Mindesten. Kings Bay.  

zurŘck zur ▄bersicht